Написать письмо Версия для печати
   Заявка на обучение  Типовой договор

Типовой договор

 

Договір № ______

м. Вишгород
" ____ " ___________ 2010р.


Дочірнє підприємство Навчально-курсовий комбінат “АТВТ “ Трест “Південатоменергобуд”, що надалі іменується ВИКОНАВЕЦЬ, від імені якого на підставі Статуту діє директор Науменко В.В., та ______________________________________________, від імені якого на підставі Статуту діє __________________________________уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.ЗАМОВНИК замовляє, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати послуги згідно поданої заявки.

2.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість послуги за цим Договором : згідно рахунку-фактури.
2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується здійснити оплату на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ в сумі, що вказана в п. 2.1 цього Договору, протягом п’яти банківських днів з дня підписання цього Договору ( 100% передоплата) згідно рахунку-фактури.
2.3. При здійсненні оплати, посилання в платіжному дорученні на номер цього Договору є обов’язковим.
2.4. ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника податку на прибуток підприємства (25%) на загальних підставах.
2.5. У разі несвоєчасної оплати за цим Договором відповідно відсуваються строки виконання послуг, а вартість надання послуг коригується згідно діючими тарифами на цей момент.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується провести навчання відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці.
3.2. ЗАМОВНИК зобов’язує своїх слухачів не пропускати заняття, які проводить ВИКОНАВЕЦЬ, та пройти весь курс навчання. Після проходження курсу навчання слухачі проходять перевірку знань, яку організовує ВИКОНАВЕЦЬ.
3.3. Після проведення перевірки знань, ВИКОНАВЕЦЬ видає ЗАМОВНИКУ витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань слухачів, після чого ЗАМОВНИК підписує акт прийому-здачі виконаних послуг.
3.4. Після підписання акту прийому-здачі виконаних послуг, ВИКОНАВЕЦЬ видає посвідчення встановленого зразка слухачам, які успішно пройшли перевірку знань.
3.5. У разі відмови ЗАМОВНИКА від проходження курсу навчання або негативного проходження його слухачами перевірки знань, грошові кошти замовнику не повертаються.
3.6. ЗАМОВНИК вчасно попереджає слухачів яких він направляє на навчання, про необхідність мати при собі паспорт та номер цього Договору.

4.ФОРС-МАЖОР
4.1. ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ звільняються від своїх обов’язків за цим Договором у випадку стихійних лих, військових дій або рішень влади, які призвели до втрати обладнання або виробничого персоналу, або в інший спосіб зробили неможливим виконання ВИКОНАВЦЕМ або ЗАМОВНИКОМ своїх зобов’язань.
4.2. В усіх інших випадках ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ переглядають умови цього договору за взаємною домовленістю.

5.ТЕРМІН ДІЇЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Договір вступає в дію з моменту підписання та діє до «______» ______________ 201____р.
5.2. Усі спори, що виникають за цим договором, ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ вирішують шляхом переговорів.
5.3. Спори, з яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, розв’язуються відповідно до законодавства України в суді, за місцем знаходження ВИКОНАВЦЯ.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для ЗАМОВНИКА та ВИКОНАВЦЯ.
6.2. ЗАМОВНИК має повернути ВИКОНАВЦЮ один примірник підписаного та оформленого Договору до початку надання послуг.
6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ керуються чинним законодавством.
6.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним: листування, попередні угоди про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
6.5. Усі виправлення за текстом до даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ у кожному окремому випадку.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:                                     ЗАМОВНИК:
07300 Київська обл., м.Вишгород,
вул. Набережна, 7
Р/р 26009053109933
в ф-я КБ "Приватбанк"
Київське РУ м.Вишгород
МФО 321842, ЄДРПОУ 0468060,
номер свідоцтва 13693023,
ІПН 046806010082

ВИКОНАВЕЦЬ:                                     ЗАМОВНИК:

Украина, 07300, Киевская область,
г. Вышгород, ул. Набережная, 7/1,
+38(04596)5-48-62,
+38(044)579-23-55,
e-mail: office@nkk.kiev.ua

 

ДП Учебно-курсовой комбинат АООТ «ТРЕСТ «ЮГАТОМЭНЕРГОСТРОЙ», 2010 г.

   
крановщик обучение | слесарь газового оборудования | курсы по пожарной безопасности | пожтехминимум | сварщик обучение | стропальщик | ответственный за газовое хозяйство |   оператор агзс | оператор азс обучение | слесарь газового оборудования | пожарно-технический минимум | работы на высоте | ответственный за электрохозяйство |   группа допуска по электробезопасности | работы повышенной опасности | оператор газовой котельной | курсы по охране труда |   охрана труда обучение |   удостоверение по охране труда 
BAU.ua - Строительство и Архитектура Украины: проектирование, инструменты, строительное оборудование